Kotlíkové dotace 2021 - 2022

Přečtěte si předběžné pokyny k podání žádosti v kotlíkové výzvě 2022 | Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz)

Předpokládaný příjem žádostí - (květen) červen - srpen 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat "nízkopříjmové domácnosti " (Kotlíkové dotace), kterým pokryje až 95 % nákladů  a  "ostatní domácnosti " ( dotace Nová zelená úsporám). Kraje budou vypisovat nové výzvy koncem jara 2022. 

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podpora bude poskytována na instalace realizovné od 1.1.2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

  • Tepelné čerpadlo elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) a nebudou podporována tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch. - 180 000 Kč

Tepelné čerpadlo - V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. U Kotlíkových dotací nebudou podporována tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch. Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A+.

Seznam výrobků pro nový zdroj tepla na vytápění :
" seznam výrobků a technolog "

  Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace. Za způsobilé jsou považovány výdaje realizované od 1. ledna 2021.

O kotlíkové dotace si mohou zažádat domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky. U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc, stát vám je dá předem. Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Na jedné straně je investice do tepelného čerpadla a na druhé snížené provozní náklady. Pokud tyto náklady budeme u tepelného čerpadla každoročně postupně sčítat, tak během prvních pěti až deseti let se dostaneme na stejné náklady, jako u jiných zdrojů tepla a po této době už budou nižší. Přitom životnost kvalitních tepelných čerpadel je minimálně 15 let. A lze ji prodloužit pravidelným kvalitním servisem a správným zapojením do otopné soustavy. Zásadní je však výběrem vhodného tepelného čerpadla.

ČASTÉ  DOTAZY

Další potřebné informace o Kotlíkových dotacích si můžete dohledat na stránkách   " Státního fondu životního prostředí ".

Kam se obrátit pro více informací : Infolinka: 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

Fotografie

Starý kotel na tuhá paliva Starý kotel na tuhá paliva Tepelné čerpadlo ESTIA Tepelné čerpadlo ESTIA- realizace Tepelné čerpadlo ESTIA- realizace